Tornar

Resolució del Parlament de Catalunya sobre televisió modèlica en matèria de tabac


Serie Merlí
 Dilluns 6 de Febrer de 2017

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en matèria de tabac, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

 

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió tinguda el dia 27 de gener de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en matèria de tabac (tram. 250-00688/11).

Publicació: BOPC 321

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent Resolució:

El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catalana de Mitjans Audio­visuals a trametre les instruccions pertinents als equips de guionatge i de producció dels mitjans de la Corporació perquè els programes emesos per la televisió pública catalana, tant de producció interna com de producció externa, no contribueixin a promoure hàbits poc saludables, especialment pel que fa al tabac en continguts dedicats als joves.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2017

La secretària de la Comissió, Natàlia Figueras i Pagès; el president de la Comissió, David Mejía Ayra